LAST NIGHT….

She was like a prey under Matthew’s body. His eyes were all over herexamining. Nakainom siya pero hindi niya mapigilang makaramdam pa rin ng hiya. Kaya naman ay sinubukan niyang takpan ang sarili gamit ang mga kamay. Pero hindi siya hinayaan ni Matthew.  He took her hands, interlaced his fingers with hers and brought them beside her headmaking her totally vulnerable to everything he’s planning to do.

“You are so beautiful,” bulong nito sa kanya.

She just felt her cheeks warmed and she knew she’s blushing. Wala na siyang pakialam kung sino pa man si Matthew. Basta ang alam niya, gusto niyang marinig ang papuri nito sa kanya.

Soon Matthew lowered his head gave her another kiss. This time, the kiss was gentler. He was like teasing her in some ways. At nagtagumpay ito dahil tila napukaw sa loob niya ang pagnanais na angkinin siya.

And so she responded to his kisses.  They were kissing as if it’s their last. She could feel his tongue forcing into her mouth—making her moan.

“Let me make love with you,” narinig niyang sabi ng binata.

She couldn’t answer him because she doesn’t really know what to say. Kaya naman isang tango ang sinagot niya rito.

She saw Matthew smiled and lowered his head to kiss her once more. He then moved south and engulfed one nipple into his mouth while his hand played the other.

“Oh god!”

Alam niyang nagustuhan ni Matthew ang kanyang mga ungol dahil nagpatuloy lang ito sa ginagawa. He became even bolder. While teasing her nipples with his mouth, he slipped one finger inside her pussy and caressed her insides. His thumb then rubbed her clit in circular motion making her gasp in pleasure.

“Matthew… Ugh!”

Para na siyang mababaliw sa pinaparamdam sa kanyang sensasyon ng binata. Pero mas may higit pa pala itong sarap na ipalalasap sa kanya. Matthew left her breasts and moved lower—down to her pussy. He skillfully tasted her with his mouth and tongue.

Yara was moaning in pure ecstasy. Hindi na niya alam kung saan ibabaling ang ulo. Para siyang masisiraan ng bait sa pinapadama sa kanya ni Matthew. Minutes later she felt her body convulsed as she screamed his name.

Yara came and it was all because of his expert mouth. And when her juices came out, he was lapped every drop of it.

She just got down from heaven when Matthew whipered. “Yara… I want you.”

Muli ay hindi niya alam kung ano ang isasagot. Pero pakiramdam niya na kung tatanggihan niya ang binata ay ikababaliw niya iyon. Kaya naman buong lakas ng loob niyang hinawakan ang mga pisngi ng kaniig at pagkuwa’y hinalikan ito sa labi.

“I… I want you too, Matt.”

Nakita niya ang pagkislap ng mga mata ng binata nang sabihin niya iyon. Hindi na rin ito nagpatumpik-tumpik pa. In a missionary, he then held his cock and aimed it to her hole. He looked at her in the eyes as he gave her a soft thrust—entering her body.

Napasinghap siya. Hindi niya kasi inaasahan ang laki ni Matthew. But soon the pain was replaced with extreme amount of pleasure. Hindi tuloy niya mapigilang mas mapaungol pa.

“You’re….uhh, so tight…” ungol nito sa kanyang tenga. Ramdam niya ang dahan-dahan nitong galaw.

She loved how he showed care to not hurting her. Kahit pa namumuo na ang maliliit na butil ng pawis sa noo nito dahil sa pagtitimpi ay mas pinipili ni Matthew na gawing komportable para sa kanya ang kanilang unang pagniniig. Kaya naman nakapagdesisyon na siyang iparamdam din sa binata ang kaligayahang nararamdaman niya.

She looked at him in the eyes. “Matthew… fuck me harder.”

“W-what?”

Hindi siya makapaniwala na ang isang playboy na tulad ni Matthew ay magugulat pang marinig ang mga katagang iyon. Kaya naman inulit niyang muli ang sinabi.

“Fuck me, harder. Give me all you got.”

This time, Matthew couldn’t stop but pound her like hell. He lifted her leg as he thrusts into her in a blurring speed. Nagulat siya sa pinakitang bangis nito. Pero hindi siya nagsisi. Gusto niyang maramdaman ang bawat bayo na binibigay nito sa kanya.

Yara then helped him by moving her hips against him. Thrusting also into his cock, trying to respond to his actions. She saw pleasure in Matthew’s face and she loved it.

“Yara… don’t stop.”

Pero malapit na siya sa sukdulan at hindi na niya mapipigilan iyon. Ilang bayo pa at naramdaman na niya ang orgasmo. She could feel her own fluids bathing Matthew’s manhood. It also didn’t take long when she felt Matthew hasten his speed and exploded deep inside her.

Written by

Ysa Lee

Ysa Lee