Dalawang salita ang hirap si Wyatt na ilagay sa kanyang bokabularyo. Iyon ang mga salitang ‘Move On’. Kahit na kasi ikinasal na ang kanyang first love ay patuloy pa rin siyang umaasa.

But Savanah of Tondo changed the game.
Ito ang katangi-tanging babaeng muling gumulo ng kanyang isip at puso. Kaya naman ginawa niya ang lahat para mapalapit lang sa dalaga.
Pero matatanggap kaya siya ni Savanah kapag nalaman na nito ang kanyang tunay na pagkatao?
Nagbabadya na ba muli ang pagkadurog ng kanyang puso?

COPYRIGHT © 2017 by Sweet Heart Romances


LOVE AT FIRST SIGHT

By: J. Cross

All Rights Reserved

No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any informational storage and retrieval system, distributing by means of selling or give away, without the permission from the publisher.

Disclaimer: This is a work of fiction. Any names, characters, businesses, places, events or incidents have no existence and are products of author’s imagination and are being used fictitiously. Any resemblance to actual places, persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.

Written by

J. Cross

Romance Writer